Πολιτική Απορρήτου

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

Η προστασία των προσωπικών δεδομένων είναι πολύ σημαντική για την εταιρεία με την επωνυμία «ΟΠΤΙΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΑΙ – ΕΞΑΓΩΓΑΙ – ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΙ – ΕΜΠΟΡΙΚΑΙ ΕΠΙΧEIΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και με τον διακριτικό τίτλο «ΟΠΤΙΜΑ» που εδρεύει στον Δήμο Μεταμόρφωσης Αττικής (οδός Σωρού αρ. 1, Τ.Κ. 14451), με αρ. Γ.Ε.ΜΗ.: 000336601000 (εφεξής η «Εταιρεία»). Διασφαλίζουμε την πλήρη συμμόρφωση με τον Ν. 4624/2019, όπως εκάστοτε ισχύει, και κάθε νόμο που ισχύει ή θα τεθεί σε ισχύ στο μέλλον σχετικά με την προστασία προσωπικών δεδομένων, καθώς και τον υπ’ αριθμόν 679/2016 Κανονισμό της ΕΕ «για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ», και επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα σύμφωνα με τις ισχύουσες βασικές αρχές.

Η παρούσα πολιτική απορρήτου (εφεξής η «Πολιτική Απορρήτου») – μαζί με τους Όρους Χρήσης και την Πολιτική Cookies – εξηγεί πώς χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα (i) όταν επισκέπτεστε την ιστοσελίδα μας www.dirollo.gr (η «Ιστοσελίδα») ή (ii) όταν επικοινωνείτε ή ζητάτε πληροφορίες από εμάς.

 1. ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου εξηγεί την προσέγγισή μας σε κάθε προσωπική πληροφορία που συλλέγουμε από εσάς και τους σκοπούς για τους οποίους επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας στοιχεία. Περιγράφει επίσης τα δικαιώματά σας όσον αφορά την επεξεργασία των προσωπικών σας στοιχείων.

Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου σας ενημερώνει για τη φύση των προσωπικών σας πληροφοριών που επεξεργάζεται η Εταιρεία μας και πώς μπορείτε να ζητήσετε να διαγράψουμε, επικαιροποιήσουμε, διαβιβάσουμε ή/και να σας προσφέρουμε πρόσβαση σε αυτά.

Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου έχει σκοπό να σας βοηθήσει στη λήψη τεκμηριωμένων αποφάσεων κατά τη χρήση της Ιστοσελίδας ή/και στην κατανόηση του τρόπου επεξεργασίας των προσωπικών σας στοιχείων από την Εταιρεία. Αφιερώστε λίγο χρόνο για να τη διαβάσετε και να την κατανοήσετε.

Σημειώστε επίσης ότι η παρούσα Πολιτική Απορρήτου ισχύει μόνο για τη χρήση των προσωπικών σας πληροφοριών που έχουμε λάβει από εσάς.

 1. ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

Η Εταιρεία με την επωνυμία «ΟΠΤΙΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΑΙ – ΕΞΑΓΩΓΑΙ – ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΙ – ΕΜΠΟΡΙΚΑΙ ΕΠΙΧEIΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», που εδρεύει στην οδ. Σωρού αρ. 1, 14451 Μεταμόρφωση, με αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 000336601000, e-mail: privacy@optima.gr ενηµερώνει ότι, για τους σκοπούς άσκησης των επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων της, προβαίνει σε επεξεργασία προσωπικών δεδοµένων των υποκειµένων, φυσικών προσώπων (όπως ενδεικτικά, των πελατών της, των προµηθευτών της, ως και του υποψήφιου προσωπικού της), σύµφωνα µε την ισχύουσα εθνική νοµοθεσία και τον Ευρωπαϊκό Κανονισµό 2016/679 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδοµένων αυτών (Γενικός Κανονισµός για την Προστασία ∆εδοµένων, εφεξής ο «Κανονισµός») όπως ισχύει.

Για οποιοδήποτε θέµα σχετικά µε την επεξεργασία προσωπικών δεδοµένων μπορείτε να επικοινωνήστε με την Εταιρεία, στα ακόλουθα στοιχεία επικοινωνίας: «ΟΠΤΙΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΑΙ – ΕΞΑΓΩΓΑΙ – ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΙ – ΕΜΠΟΡΙΚΑΙ ΕΠΙΧEIΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», (Διεύθυνση: οδ. Σωρού αρ. 1, 14451 Μεταμόρφωση, τηλ.: 210 2893400, e-mail: privacy@optima.gr) ή/και απευθείας µε την Επικεφαλής του Νομικού Τμήματος της Εταιρείας (κυρία Ιωάννα Κόμπου, e-mail i.kompou@optima.gr, τηλ. 210 28 93 413).

 1. ΠΟΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΥΛΛΕΓΟΥΜΕ

Συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε διαφορετικούς τύπους προσωπικών δεδομένων που λαμβάνουμε από εσάς, μεταξύ άλλων μέσω της χρήσης της Ιστοσελίδας ή όταν επικοινωνείτε ή ζητάτε πληροφορίες από εμάς.

Πρωταρχικός σκοπός μας στη συλλογή προσωπικών στοιχείων από εσάς είναι να μας βοηθήσετε:

 • να επιβεβαιώσουμε την ταυτότητά σας
 • να διεκπεραιώσουμε αιτήματα που υποβάλατε στην Ιστοσελίδα
 • να συμμορφωθούμε με το εφαρμοστέο δίκαιο, δικαστική απόφαση, άλλη δικαστική διαδικασία ή τις απαιτήσεις μιας ρυθμιστικής αρχής και
 • να προβούμε σε χρήση όπως άλλως απαιτείται ή επιτρέπεται από το νόμο.

Για την επίτευξη αυτών των στόχων μπορεί να επεξεργαστούμε τα ακόλουθα προσωπικά στοιχεία:

Φόρμα επικοινωνίας: Ονοματεπώνυμο, στοιχεία επικοινωνίας, και συγκεκριμένα διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Τα στοιχεία χρησιμοποιούνται για να επικοινωνήσουμε μαζί σας, επειδή μας το ζητήσατε.

Φόρμα Αποστολής Βιογραφικού: Ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, Ημερομηνία Γέννησης, Τόπος Γέννησης, διεύθυνση κατοικίας, τηλέφωνο / κινητό, οικογενειακή κατάσταση, στρατιωτικές υποχρεώσεις, Τμήμα Ενδιαφέροντος, εκπαίδευση (σπουδές / σεμινάρια, γνώσεις προγραμματισμού, ξένες γλώσσες, άλλες γνώσεις Η/Υ), εργασιακή εμπειρία (διάρκεια εργασίας, εταιρεία, θέση). Τα στοιχεία χρησιμοποιούνται από το Τμήμα Προσωπικού για επικοινωνία μαζί σας, όταν προκύψει θέση εργασίας, που ανταποκρίνεται στα προσόντα σας.

Αναφορικά με τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε απευθείας από εσάς, σας ενημερώνουμε ότι οφείλετε να μας γνωστοποιείτε κάθε μεταβολή των δεδομένων σας χωρίς καθυστέρηση, καθώς και να ανταποκρίνεστε σε κάθε αίτημά μας για επικαιροποίηση.

 1. ΑΡΧΕΣ ΠΟΥ ΔΙΕΠΟΥΝ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ

Διασφαλίζουμε ότι τα προσωπικά δεδομένα:

Υποβάλλονται σε σύννομη και θεμιτή Επεξεργασία με διαφανή τρόπο σε σχέση με τα υποκείμενα των δεδομένων.

Η Επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων από την Εταιρεία βρίσκει έρεισμα σε μία (ή περισσότερες) από τις παρακάτω νομικές βάσεις. Διασφαλίζουμε ότι μία από αυτές ισχύει όταν επεξεργαζόμαστε Προσωπικά Δεδομένα:

 • Συγκατάθεση
 • Εκτέλεση σύμβασης
 • Συμμόρφωση με μια νομική υποχρέωση (εξαιρουμένων συμβατικών υποχρεώσεων)
 • Επιδίωξη έννομου συμφέροντος της Εταιρείας ή τρίτων
 • Ζωτικό συμφέρον
 • Δημόσιο συμφέρον

Όπου η νομική βάση της επεξεργασίας είναι επιδίωξη έννομου συμφέροντος της Εταιρείας ή τρίτων, στηριζόμαστε σε αυτήν μόνο εάν ο λόγος για τη χρήση των πληροφοριών σας είναι δίκαιος και νόμιμος, θα προβούμε δε σε στάθμιση μεταξύ του εννόμου συμφέροντός μας και των δικαιωμάτων σας. Τα έννομα συμφέροντά μας ως προς την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων περιλαμβάνουν:

 • την ανάπτυξη, παράδοση και διατήρηση συναφών και ελκυστικών υπηρεσιών και διαφημίσεων προϊόντων/υπηρεσιών,
 • να κατανοήσουμε τα χαρακτηριστικά του κοινού μας προκειμένου να το εξυπηρετήσουμε καλύτερα,
 • την άσκηση της εμπορικής μας δραστηριότητας και
 • να αποδείξουμε ότι παρέχουμε τις υπηρεσίες μας σύμφωνα με βέλτιστες διεθνώς πρακτικές και αναγνωρισμένα πρότυπα.

Συλλέγονται για καθορισμένους, ρητούς και νόμιμους σκοπούς και δεν υποβάλλονται σε περαιτέρω επεξεργασία κατά τρόπο ασύμβατο προς τους σκοπούς αυτούς.

Είναι κατάλληλα, συναφή και περιορίζονται στο αναγκαίο για τους σκοπούς για τους οποίους υποβάλλονται σε επεξεργασία.

Είναι ακριβή και, όταν είναι αναγκαίο, επικαιροποιούνται.

Διατηρούνται υπό μορφή που επιτρέπει την ταυτοποίηση των υποκειμένων των δεδομένων μόνο για το διάστημα που απαιτείται για τους σκοπούς της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Υποβάλλονται σε επεξεργασία κατά τρόπο που εγγυάται την ενδεδειγμένη ασφάλεια των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, μεταξύ άλλων την προστασία τους από μη εξουσιοδοτημένη ή παράνομη επεξεργασία και τυχαία απώλεια, καταστροφή ή φθορά, με τη χρησιμοποίηση κατάλληλων τεχνικών ή οργανωτικών μέτρων.

 1. ΠΟΥ ΚΟΙΝΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΑΣ

Η Εταιρεία κοινοποιεί τα προσωπικά σας δεδομένα στις ακόλουθες κατηγορίες αποδεκτών:

Υπάλληλοι της Εταιρείας μας

Στους υπαλλήλους της Εταιρείας μας, οι οποίοι είναι αρμόδιοι για την αξιολόγηση και υλοποίηση των αιτημάτων σας, την παροχή πληροφοριών, καθώς και την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που απορρέουν από αυτή ή που επιβάλλονται από το νόμο.

Συνεργάτες της Εταιρείας µας

Η Εταιρεία διατηρεί συνεργάτες στους οποίους η Εταιρεία µας αναθέτει την επεξεργασία προσωπικών δεδοµένων για λογαριασµό της (π.χ. δικηγόροι, δικαστικοί επιµελητές ή άλλοι οικονοµικοί ή επαγγελµατικοί σύµβουλοι). Σε κάθε περίπτωση, οι επεξεργασία προσωπικών δεδομένων που λαμβάνει χώρα κατά τα ανωτέρω, διέπεται και από αυστηρό συμβατικό πλαίσιο, συμπεριλαμβανομένων ειδικών συμβάσεων επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων προκειµένου να διασφαλίζεται η συµφωνία της επεξεργασίας αυτής µε το ισχύον νοµικό πλαίσιο και ότι κάθε φυσικό πρόσωπο µπορεί ελεύθερα και ανεµπόδιστα να ασκήσει τα δικαιώµατα που του απονέµει το νοµικό πλαίσιο προστασίας δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα.

 1. ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΣΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Δεσμευόμαστε να διατηρούμε ασφαλείς τις προσωπικές πληροφορίες που μας παρέχονται και έχουμε εφαρμόσει τις κατάλληλες πολιτικές, κανόνες καθώς και οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για την προστασία των προσωπικών πληροφοριών που έχουμε υπό τον έλεγχό μας από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, ακατάλληλη χρήση ή αποκάλυψη, μη εξουσιοδοτημένη τροποποίηση και παράνομη καταστροφή ή τυχαία απώλεια.

Όλοι οι συνεργάτες μας, οι υπάλληλοι, οι σύμβουλοι, οι εργαζόμενοι και εκτελούντες την επεξεργασία (δηλ. όσοι επεξεργάζονται τα προσωπικά σας στοιχεία για τους σκοπούς που αναφέρονται παραπάνω), οι οποίοι έχουν πρόσβαση και σχετίζονται με την επεξεργασία προσωπικών πληροφοριών, υποχρεούνται ρητώς να σέβονται την εμπιστευτικότητα τέτοιων προσωπικών πληροφοριών.

 1. ΠΟΣΟ ΚΑΙΡΟ ΔΙΑΤΗΡΟΥΜΕ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα μόνο για το απαραίτητο χρονικό διάστημα. Το χρονικό διάστημα που χρειαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα εξαρτάται από το σκοπό για τον οποίον τα χρησιμοποιούμε, όπως ορίζεται στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου. Εάν δεν χρειαζόμαστε πλέον τα δεδομένα σας, θα τα διαγράψουμε ή θα τα καταστήσουμε ανώνυμα αφαιρώντας όλες τις λεπτομέρειες που σας προσδιορίζουν. Εάν έχουμε ζητήσει την άδειά σας για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων και δεν έχουμε άλλους νόμιμους λόγους να συνεχίσουμε με αυτήν την επεξεργασία και ανακαλέσετε την άδειά σας, θα διαγράψουμε τα προσωπικά σας δεδομένα.

Όταν η επεξεργασία επιβάλλεται ως υποχρέωση από διατάξεις του ισχύοντος νομικού πλαισίου, τα προσωπικά σας δεδομένα θα αποθηκεύονται για όσο χρονικό διάστημα επιβάλλουν οι σχετικές διατάξεις.

Όταν η επεξεργασία αφορά σε τήρηση αρχείου βιογραφικών για αξιοποίηση σε τυχόν μελλοντική θέση, τα προσωπικά σας δεδομένα θα αποθηκεύονται για χρονικό διάστημα τριών (3) ετών.

Όταν η επεξεργασία αφορά τήρηση αρχείου που δημιουργείται από την καταγραφή τηλεφωνικών κλήσεων, τα δεδομένα της καταγραφής τηρούνται για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους.

Για τους σκοπούς ενημέρωσης και πληροφόρησης τα προσωπικά σας δεδομένα τηρούνται μέχρι την ανάκληση της συγκατάθεσης σας. Αυτό μπορεί να πραγματοποιηθεί από εσάς οποιαδήποτε στιγμή. Η ανάκληση της συγκατάθεσης δεν θίγει τη νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεση κατά το χρονικό διάστημα πριν την ανάκλησή της.

Για να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας μπορείτε να επικοινωνήστε με την Εταιρεία, (Διεύθυνση: οδ. Σωρού αρ. 1, 14451 Μεταμόρφωση, τηλ.: 210 2893400, e-mail: privacy@optima.gr). Σε περίπτωση που επιθυμείτε να επικοινωνήσετε με την Επικεφαλής του Νομικού Τμήματος της Εταιρείας (κυρία Ιωάννα Κόμπου, e-mail i.kompou@optima.gr, τηλ. 210 28 93 413). Επίσης, μπορείτε να συμπληρώσετε τη σχετική φόρμα (ηλεκτρονική ή έντυπη) που θα βρείτε στο τέλος της παρούσας Πολιτικής Απορρήτου.

 1. COOKIES

Όταν χρησιμοποιείτε την Ιστοσελίδα, ενδέχεται επίσης να χρησιμοποιήσουμε cookies ή παρόμοια τεχνολογία για τη συλλογή επιπλέον δεδομένων, όπως:

 • τη IP διεύθυνση σας (IP address) – έναν αριθμητικό κωδικό για την αναγνώριση της συσκευής σας και ο οποίος μπορεί να παρέχει πληροφορίες σχετικά με τη χώρα, την περιοχή ή την πόλη στην οποία βρίσκεστε,

 

 • το ιστορικό περιήγησής σας για το περιεχόμενο που έχετε επισκεφτεί στην Ιστοσελίδα μας, συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο ανακατευθυνθήκατε στην Ιστοσελίδα μας μέσω άλλου ιστότοπου και

 

 • λεπτομέρειες για τις συσκευές σας, για παράδειγμα, το μοναδικό αναγνωριστικό συσκευής, το μοναδικό αναγνωριστικό διαφήμισης και τα προγράμματα περιήγησης (browsers) που χρησιμοποιούνται για πρόσβαση στο περιεχόμενό μας.

Μπορείτε να ρυθμίσετε το πρόγραμμα περιήγησής σας προκειμένου να απορρίπτει όλα ή ορισμένα cookies του προγράμματος περιήγησης ή να σας ειδοποιεί όταν οι ιστοτόποι ορίζουν ή έχουν πρόσβαση στα cookies. Εάν απενεργοποιήσετε ή απορρίψετε τα cookies, λάβετε υπόψη ότι ορισμένα τμήματα της Ιστοσελίδας ενδέχεται να μην είναι προσβάσιμα ή να μην λειτουργούν σωστά. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα cookies που χρησιμοποιούμε, ανατρέξτε στην Πολιτική Cookies.

 1. ΠΩΣ ΝΑ ΑΠΟΚΤΗΣΕΤΕ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΑΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα σχετικά με τα προσωπικά σας δεδομένα που διατηρούμε για εσάς:

Δικαίωμα πληροφόρησης

Έχετε το δικαίωμα να ενημερώνεστε για τη συλλογή και χρήση των προσωπικών σας δεδομένων.

Δικαίωμα πρόσβασης

Έχετε το δικαίωμα να μας ζητήσετε επιβεβαίωση για το κατά πόσον τα προσωπικά σας δεδομένα υφίστανται επεξεργασία και, εάν συμβαίνει αυτό, το δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά σας δεδομένα με συνοπτικό, διαφανή, κατανοητό και εύκολα προσβάσιμο τρόπο.

Δικαίωμα διόρθωσης

Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τη διόρθωση τυχόν ανακριβών προσωπικών σας δεδομένων, μεταξύ άλλων μέσω συμπληρωματικής δήλωσης.

Δικαίωμα διαγραφής («δικαίωμα στη λήθη»)

Έχετε το δικαίωμα να μας ζητήσετε τη διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και υπό ορισμένες προϋποθέσεις.

 

Δικαίωμα περιορισμού

Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων υπό ορισμένες προϋποθέσεις, ήτοι (α) όταν αμφισβητείται την ακρίβεια των προσωπικών δεδομένων και μέχρι να γίνει επαλήθευση, (β) όταν αντιτίθεστε στη διαγραφή προσωπικών δεδομένων και ζητάτε αντί διαγραφής τον περιορισμό χρήσης αυτών, (γ) όταν τα προσωπικά δεδομένα δεν χρειάζονται για τους σκοπούς επεξεργασίας, σας είναι ωστόσο απαραίτητα για τη θεμελίωση, άσκηση, υποστήριξη νομικών αξιώσεων και (δ) όταν εναντιώνεστε στην επεξεργασία και μέχρι να γίνει επαλήθευση ότι υπάρχουν νόμιμοι λόγοι που μας αφορούν και υπερισχύουν των λόγων για τους οποίους εναντιώνεστε στην επεξεργασία.

Δικαίωμα στη φορητότητα

Έχετε το δικαίωμα να λαμβάνετε τα προσωπικά σας δεδομένα, τα οποία μας έχετε παράσχει, σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο, καθώς και το δικαίωμα να ζητήσετε να διαβιβαστούν τα εν λόγω δεδομένα σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας.

Δικαίωμα εναντίωσης

Έχετε το δικαίωμα να αντιτάσσεστε, ανά πάσα στιγμή και για λόγους που σχετίζονται με την ιδιαίτερη κατάστασή σας, στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων. Στην περίπτωση αυτή, εμείς δεν θα υποβάλλουμε πλέον τα προσωπικά σας δεδομένα σε επεξεργασία, εκτός εάν υφίστανται επιτακτικοί και νόμιμοι λόγοι για την επεξεργασία οι οποίοι υπερισχύουν των συμφερόντων, των δικαιωμάτων και των ελευθεριών σας ή για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων.

Δικαίωμα εξασφάλισης ανθρώπινης παρέμβασης

Έχετε το δικαίωμα να μην υπόκεισθε σε απόφαση λαμβανόμενη αποκλειστικά βάσει αυτοματοποιημένης επεξεργασίας, η οποία παράγει έννομα αποτελέσματα έναντί σας ή σας επηρεάζει σημαντικά κατά ανάλογο τρόπο.

Δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσης

Όπου η επεξεργασία βασίζεται στη συγκατάθεσή σας, έχετε δικαίωμα να την ανακαλέσετε ελεύθερα, χωρίς να θιγεί η νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεσή σας, προτού την ανακαλέσετε.

Για να ασκήσετε οποιοδήποτε από τα παραπάνω δικαιώµατά σας µπορείτε να επικοινωνήστε με την Εταιρεία, στα ακόλουθα στοιχεία επικοινωνίας: (Διεύθυνση: οδ. Σωρού αρ. 1, 14451 Μεταμόρφωση, τηλ.: 210 2893400, e-mail: privacy@optima.gr) ή/και απευθείας µε την Επικεφαλής του Νομικού Τμήματος της Εταιρείας (κυρία Ιωάννα Κόμπου, e-mail i.kompou@optima.gr, τηλ. 210 28 93 413). Επίσης, μπορείτε να συμπληρώσετε τη σχετική φόρμα (ηλεκτρονική ή έντυπη) που θα βρείτε στο τέλος της παρούσας Πολιτικής Απορρήτου.

Στις ως άνω περιπτώσεις, θα καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια να απαντήσουμε στο αίτημά σας εντός (30) ημερών, από την υποβολή του. Η εν λόγω προθεσμία μπορεί να παραταθεί για εξήντα (60) επιπλέον ημέρες, εφόσον αυτό κριθεί αναγκαίο, λαμβάνοντας υπόψη την πολυπλοκότητα του αιτήματος και του αριθμού των αιτημάτων, οπότε θα σας ενημερώσουμε σχετικά εντός της προαναφερθείσας προθεσμίας των τριάντα (30) ημερών.

 1. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑΣ

Σε κάθε περίπτωση, εάν νομίζετε ότι παραβιάζεται η προστασία των προσωπικών σας δεδομένων με οποιονδήποτε τρόπο, έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία στην Ελληνική Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα χρησιμοποιώντας τα παρακάτω στοιχεία επικοινωνίας: Ιστοσελίδα: www.dpa.gr, Ταχυδρομική διεύθυνση: Λεωφ. Κηφισίας αρ. 1-3, 11523 Αθήνα, Τηλεφωνικό Κέντρο: +30 210 6475600, Φαξ: +30 210 6475628, E-mail: contact@dpa.gr.

 1. ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Ενδέχεται να προβούμε σε αλλαγές σε αυτή την Πολιτική Απορρήτου από καιρού εις καιρόν. Προκειμένου να διασφαλισθεί ότι γνωρίζετε πάντα τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας στοιχεία, θα επικαιροποιούμε την παρούσα Πολιτική Απορρήτου από καιρού εις καιρόν προκειμένου να αποτυπώσουμε τυχόν αλλαγές στη χρήση των προσωπικών σας πληροφοριών. Μπορούμε επίσης να προβούμε σε αλλαγές, όπως απαιτείται, για να συμμορφωθούμε με αλλαγές στο ισχύον δίκαιο ή τις κανονιστικές απαιτήσεις. Όπου είναι εφικτό, θα σας ειδοποιήσουμε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για οποιεσδήποτε σημαντικές αλλαγές. Ωστόσο, σας συνιστούμε να ελέγχετε περιοδικά την παρούσα Πολιτική Απορρήτου προκειμένου να ενημερώνεστε για τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας στοιχεία.

Η κατά τα ανωτέρω ενημέρωση σας γίνεται κατ’ εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και των διατάξεων της ελληνικής νομοθεσίας περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που υιοθετούνται και εφαρμόζονται στο πλαίσιο αυτού.

Φόρμες Άσκησης Δικαιωμάτων